Regulamin

pobierz Regulamin Konkursu

I

 1. I Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Jana Kiepury w Sosnowcu organizowany jest przez Zespół Szkół Muzycznych w Sosnowcu oraz Stowarzyszenie im. Jana Kiepury. Współorganizatorami Konkursu są Urząd Miejski w Sosnowcu i Centrum Edukacji Artystycznej.
 2. Celem Konkursu jest promowanie utalentowanych młodych wokalistów, oddanie hołdu wybitnemu sosnowiczaninowi, tenorowi Janowi Kiepurze (1902-1966), a także rozsławianie i utrwalanie jego wizerunku w świadomości adeptów sztuki wokalnej.
 3. Konkurs odbywać się będzie w nowoczesnych salach koncertowych przy Zespole Szkół Muzycznych w Sosnowcu, wybudowanych w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

II

 1. W Konkursie mogą brać udział uczniowie klas śpiewu solowego szkół muzycznych II stopnia oraz studenci wydziałów wokalnych polskich i zagranicznych uczelni muzycznych, również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego studiujące w Polsce.
 2. Uczestnicy będą startować w czterech kategoriach:
        kategoria I – uczniowie klas I i II szkół muzycznych II stopnia
        kategoria II – uczniowie klas III i IV szkół muzycznych II stopnia
        kategoria III – studenci studiów licencjackich
        kategoria IV – studenci studiów magisterskich

Uczestnicy będący równocześnie studentami i uczniami szkół muzycznych mogą startować wyłącznie w kategoriach III lub IV.

III

 1. Przesłuchania konkursowe odbędą się w trzech etapach, w pierwszym i drugim etapie z towarzyszeniem fortepianu, w trzecim z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej. Przesłuchania są otwarte dla publiczności.
 2. Przesłuchania konkursowe odbędą się w kolejności alfabetycznej nazwisk, po uprzednim wylosowaniu litery początkowej. Ostateczna kolejność przesłuchań zostanie podana do 4 maja 2015.
 3. Do Konkursu zostanie przyjętych w zasadzie nie więcej niż 100 uczestników, do drugiego etapu nie więcej niż 32 uczestników, do trzeciego etapu – finału nie więcej niż 12 uczestników.
 4. W przypadku dużej liczby zgłoszeń do Konkursu, organizator ma prawo dokonać preselekcji. Wpisowe będzie zwracane osobom niezakwalifikowanym do Konkursu. Ze względów organizacyjnych mogą nastąpić zmiany w kolejności przesłuchań i harmonogramie Konkursu.

IV

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie wraz z potwierdzeniem wpłaty wpisowego i aktualną fotografią w formie elektronicznej należy przesłać do 29 marca 2015 na adres e-mail konkurskiepura@zsmsosnowiec.pl
 2. Wpisowe w wysokości:
        120 zł dla uczniów szkół muzycznych II stopnia
        250 zł dla studentów wyższych uczelni muzycznych
  należy wpłacić na konto:
        Stowarzyszenie im. Jana Kiepury
        41-200 Sosnowiec, ul. Wawel 2
        82 1750 0012 0000 0000 2700 3427
  W tytule wpłaty należy wpisać KONKURS WOKALNY, a także podać imię i nazwisko uczestnika.
 3. W przypadku rezygnacji z udziału w Konkursie wpisowe nie podlega zwrotowi.
 4. Karty zgłoszeniowe należy pobrać ze strony internetowej Konkursu www.konkurskiepura.pl w zakładce ZGŁOSZENIA

V

 1. Istnieje możliwość współpracy z pianistą-akompaniatorem Konkursu, pod warunkiem wniesienia dodatkowej opłaty w wysokości 200 zł oraz przesłania nut w formie papierowej do 29 marca 2015 na adres:
        Zespół Szkół Muzycznych w Sosnowcu
        ul. Wawel 2, 41-200 Sosnowiec
        z dopiskiem KONKURS WOKALNY – NUTY
 2. Dodatkową opłatę i wpisowe należy wpłacić na konto Stowarzyszenia.
 3. Współpraca z pianistą-akompaniatorem Konkursu obejmuje krótką próbę przed pierwszym i drugim etapem Konkursu, a także występy podczas przesłuchań konkursowych.
 4. W czasie trwania Konkursu Zespół Szkół Muzycznych w Sosnowcu w miarę możliwości umożliwi uczestnikom korzystanie z klas do ćwiczeń.
 5. Uczestnikom zapewnia się próbę akustyczną w Sali Koncertowej 10 maja 2015.
 6. Przed trzecim etapem Konkursu każdy z uczestników będzie miał możliwość odbycia próby z orkiestrą.

VI

 1. Wymagania programowe:

kategoria I – uczniowie klas I i II szkół muzycznych II stopnia
      1 etap – czas trwania do 8 minut
            dawna aria włoska
            pieśń polska
      2 etap – czas trwania do 10 minut
            pieśń obcojęzyczna
            utwór dowolny
      3 etap
           jedna aria do wyboru z listy arii do wykonania z orkiestrą (załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu)

kategoria II – uczniowie klas III i IV szkół muzycznych II stopnia
      1 etap – czas trwania do 10 minut
            aria barokowa
            pieśń polska
      2 etap – czas trwania do 12 minut
            utwór klasyczny
            pieśń romantyczna obcojęzyczna
            utwór dowolny
      3 etap
            jedna aria do wyboru z listy arii do wykonania z orkiestrą (załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu)

kategoria III – studenci studiów licencjackich uczelni muzycznych
      1 etap – czas trwania do 15 minut
            aria operowa barokowa lub klasyczna
            pieśń polska
            pieśń obcojęzyczna
      2 etap – czas trwania od 20 do 25 minut
            aria oratoryjna lub aria kantatowa lub aria z mszy
            aria operowa romantyczna
            utwór lub utwory dowolne
      3 etap
            dwie arie do wyboru z listy arii do wykonania z orkiestrą (załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu)

kategoria IV – studenci studiów magisterskich uczelni muzycznych
      1 etap – czas trwania do 15 minut
            aria operowa barokowa lub klasyczna
            pieśń polska
            pieśń obcojęzyczna
      2 etap – czas trwania od 25 do 30 minut
            aria oratoryjna lub aria kantatowa lub aria z mszy
            aria operowa romantyczna
            utwór lub utwory dowolne
      3 etap
            dwie arie do wyboru z listy arii do wykonania z orkiestrą (załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu)

 1. Utwory w poszczególnych etapach nie mogą się powtarzać.
 2. Kolejność wykonywanych utworów jest dowolna.
 3. Obowiązują oryginalne tonacje arii. Dopuszcza się transpozycje pieśni.
 4. Utwory należy wykonać w językach oryginalnych. Dopuszcza się wykonanie arii operetkowych w języku polskim.
 5. Dopuszcza się wykonanie arii oratoryjnych, kantatowych lub arii z mszy z nut. Pozostałe utwory należy wykonać z pamięci.
 6. Nie ma możliwości zmiany utworów w repertuarze po 29 marca 2015.
 7. Jury może przerwać prezentację programu jeśli uczestnik przekroczy wyznaczony czas.
 8. Mile widziane są arie z repertuaru Jana Kiepury:

      Stanisław Moniuszko – Halka
      Stanisław Moniuszko – Straszny dwór
      Giacomo Meyerbeer – Les Huguenots
      Giuseppe Verdi – Rigoletto
      Giuseppe Verdi – La Traviata
      Giuseppe Verdi – Il Travatore

      Charles Gounod – Faust
      Georges Bizet – Carmen
      Pietro Mascagni – Cavalleria rusticana
      Giacomo Puccini – Manon Lescaut
      Giacomo Puccini – La Boheme
      Giacomo Puccini – Tosca
      Giacomo Puccini – Gianni Schicchi
      Giacomo Puccini – Turandot
      Johann Strauss – Zemsta nietoperza
      Franz Lehár – Wesoła Wdówka
      Emmerich Kálmán – Księżniczka czardasza

VII

 1. Koszty podróży i pobytu na Konkursie pokrywa uczestnik. Jeśli towarzyszy mu pianista-akompaniator wszelkie koszty związane z jego przyjazdem i pobytem również pokrywa uczestnik.
 2. Organizator zapewnia zakwaterowanie finalistom Konkursu w dniach 15-18 maja 2015.

VIII

 1. Wokalistów oceniać będzie Jury składające się z wybitnych muzyków, pedagogów, śpiewaków, powołane przez Dyrektora CEA. Skład Jury zostanie podany do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem Konkursu.
 2. Jury działa w oparciu o Regulamin Konkursu oraz Regulamin Jury (załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu).
 3. Obrady Jury są tajne, a decyzje ostateczne i niezaskarżalne. Punktacja każdego z etapów zostanie podana do publicznej wiadomości po zakończeniu Konkursu.

IX

 1. W każdej kategorii zostaną przyznane trzy nagrody regulaminowe.

kategoria I
      I nagroda 1 500 zł
      II nagroda 1 000 zł
      III nagroda 500 zł
kategoria II
      I nagroda 3 000 zł
      II nagroda 2 000 zł
      III nagroda 1 000 zł
kategoria III
      I nagroda 5 000 zł
      II nagroda 3 000 zł
      III nagroda 1 500 zł
kategoria IV
      I nagroda 10 000 zł
      II nagroda 5 000 zł
      III nagroda 3 000 zł

 1. Dla najlepszego pianisty zostanie przyznana nagroda w wysokości 1 500 zł.
 2. Oprócz nagród regulaminowych przewiduje się przyznanie nagród pozaregulaminowych i nagród specjalnych. Pełna lista nagród zostanie ogłoszona przed rozpoczęciem Konkursu.
 3. Dopuszcza się przyznanie nagród ex-aequo.
 4. Nagrody pieniężne i dyplomy zostaną wręczone podczas uroczystego koncertu laureatów 16 maja 2015.
 5. Nagrody pieniężne mogą być pomniejszone o podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami.

X

 1. Zdobywcy nagród są zobowiązani wziąć udział nieodpłatnie w dwóch koncertach laureatów z programem ustalonym przez Jury.
 2. Nieusprawiedliwiona nieobecność na koncertach laureatów oznacza rezygnację z nagrody.

XI

 1. Zgłoszenie się do Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem praw autorskich na organizatora Konkursu.
 2. Zgłaszając się do Konkursu uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wykorzystanie i upowszechnianie wizerunku uczestników i pianistów-akompaniatorów na potrzeby organizacji Konkursu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do: filmowania, rejestrowania, nagrywania na płyty, rozpowszechniania przez wszelkie media wystąpień uczestników w trakcie Konkursu i koncertów laureatów.
 4. Zgłoszenie do Konkursu wiąże się jednoznacznie z akceptacją powyższego regulaminu.